За проекта

 

Резултати

Име: 4 креативности

Основната идея на проект “4 креативности” е да се създаде уникален, иновативен образователен инструмент, който да подпомогне учителите в техните ежедневни дейности, за да осигурят високо качество на преподаване и да представят съвременни възможности за обучение на своите ученици.

Проектът се фокусира върху развитието и усъвършенстването на креативността и творческото мислене на учениците в 4 направления: математика; лингвистични умения; точни науки; артистичност.

Целта на проект „4 креативности“ е да подобри уменията на преподавателите да създават творческа обучителна среда, в която учениците да придобият способности да мислят рационално, както и да анализират и решават ежедневни проблеми и ситуации.

Подпомагайки и подобрявайки преподавателската практика, ние се стремим да обогатим настоящата училищна среда в Европа чрез включване на нови методологии, опит и знания във формалната образователна система.

Дейностите по проекта целят да насърчат активното участие на всички ученици в класната стая. Резултатите от проекта са предназначени да бъдат използвани от учители, работещи с ученици от 10 до 12 години, като стимулират тяхната мотивация и креативност.

  Сборник от 24 творчески портфолиа (дейности) с описания на различни методи, които да бъдат тествани и прилагани в класната стая, с цел да се повиши интереса и мотивацията на учениците да подобрят академичните си постижения и да придобият умения за учене през целия живот. Дейностите ще бъдат групирани в четири основни категории, всяка от които съответства на четирите креативности застъпени в проекта.
 

Информация

№: 2019-1-BG01-KA201-062354
Финансираща програма: ЕРАЗЪМ+; KД2-Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики; KД201-Стратегически партньорства в сферата на училищното образование
Продължителност: 01.11.2019. – 31.10.2021.
Партньори:
6-то ОУ "Граф Игнатиев" – България
Know and Can Association – България
CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA – Испания
GROWTH COOP S.COOP.AND - Испания
I AND F EDUCATION AND DEVELOPMENT LIMITED – Ирландия
De La Salle College – Ирландия
Liceul Teoretic Grigore Moisil Timisoara – Румъния
CPIP - Румъния